TRETS D'IDENTITAT

El nostre centre educatiu consta de dues llars d'infants: l'Estel i la Lluna; ambdues en plena naturalesa a la localitat d'Alpicat (Lleida).

L'Estel, es troba situada al carrer de Pompeu Fabra número 2 i la Lluna a l'Avinguda del Parc 280, les distancia uns 500 metres.

La llar d'infants l'Estel es troba ubicada a la zona educativa d'Alpicat, vora l'Escola Doctor Seres i davant de l'Institut. Entre les dues llars d'infants hi trobem el Centre d’Assistència Mèdica Primària i el Parc del Graó on també hi ha diferents instal·lacions poliesportives. 

Són unes escoles municipals, laiques, i respecten totes les creences de professors i alumnes. La llengua pròpia dels centres és el català i s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

Ambdues llars d’infants són de dues línies i tenen una capacitat per a 82 alumnes cadascuna. Acollim infants des de 4 mesos fins a 3 anys distribuïts en tres nivells (P0, P1, P2). També comptem amb altres espais per tal que els infants puguin realitzar diferents activitats que els hi permetin potenciar al màxim el seu desenvolupament. 

L'equip està format per 3 mestres, 8 educadores i 1 monitora de menjador.

L’acció pedagògica de les llars, es basa en:


Ø  Els principis del constructivisme: descoberta de l’entorn més proper per mitjà de l’observació i la manipulació per aconseguir uns aprenentatges que tinguin significat pels infants.

Ø  Oferir una metodologia didàctica, oberta i flexible que garanteixi als la seva constant actualització en un clima de seguretat i afectivitat.

Ø  Promoure una educació personalitzada, respectant cada infant, en els seus ritmes evolutius i en el desenvolupament de les seves capacitats. Els infants es converteixen en els principals protagonistes.

Ø  Desenvolupament de l’autonomia: els infants van des de la dependència cap a l’autonomia (caminar, beure, control esfínters, vestir-se, rentar-se...)

Ø  Estimular l’activitat dels nens i nenes i promoure l’interès i la motivació.

Ø  Preparar als infants en la utilització de les noves tecnologies i mitjans de comunicació.

Ø  Educar la creativitat i la capacitat d’expressió.

Ø  Participar activament en la vida social i cultural: a través de la participació en les diferents tradicions i festes de la nostra cultura.

Ø  Fomentar les relacions família- escola: la família és un important agent de socialització que juntament amb l’escola ha d’actuar conjuntament pel desenvolupament integral de l’infant. Es per això que des de la llar es proposen diferents activitats on la família hi participa activament.

Ø  Tenir present els eixos transversals:

o   Educació per la salut: treballant els esmorzars saludables i els hàbits de neteja de la pròpia persona, l’hora dels àpats...
o   Educació medioambiental: respectant la natura i l’entorn dels infants.
o Educació viària: coneixent als diferents professionals (bombers, policies, protecció civil...)
o   Educació emocional: ajudant als infants a exterioritzar els seus sentiments i fent que es coneguin a ells mateixos i a les persones que els envolten amb actituds de respecte i tolerància.
o   Igualtat en raó de sexe, raça i cultura
o   Educació moral i cívica:  incidir en aspectes de convivència i respecte vers els altres companys/es en qualsevol situació que es doni a l’aula: saludar, acomiadar-se, respecte pel torn de la paraula....
o   Educació per al consum: posar èmfasi en el valor de tenir cura de les joguines, roba i material escolar.

Comentaris